Mångfaldspolicy

Mångfald i styrelsen är viktigt för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande. Policyn som fastställts av styrelsen är ett styrdokument för valberedningen och bolagsstämma och ska tillämpas vid varje tillsättning av styrelseledamöter oavsett om tillsättningen sker genom omval eller nyval. 

I Mångfaldspolicyn framgår att när styrelseledamöter tillsätts ska en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas i styrelsen som helhet för att mångfalden ska främjas.

Vid tillsättning av styrelsen beaktas därför följande aspekter för att uppnå en tillräcklig mångfald och främja olika slags synpunkter och erfarenheter: 

  • en god bredd avseende ålder
  • en jämn könsfördelning
  • ledamöternas geografiska ursprung
  • ledamöternas utbildnings- och yrkesbakgrund

Ingen styrelseledamot ska heller diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller av något annat skäl.

Genom arbetstagarrepresentanter i styrelsen kan arbetstagarna också bidra med ett viktigt perspektiv och genuin kännedom om Landshypotek Banks interna verksamhet, och arbetstagarrepresentation ses därför som ett ytterligare sätt att öka mångfalden i styrelsen.

I Landshypotek Banks Policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare finns ytterligare lämplighetskrav på styrelsen i sin helhet och på individuella styrelseledamöter.