Flygfoto över gård omgiven av klargröna åkrar

Att tänka på innan fastighetsköpet

Att köpa en lantbruksfastighet är en stor investering. Oavsett om du planerar att utöka dina marker, vill starta upp en ny verksamhet, bruka din egen skog eller bosätta dig mer lantligt är det många saker att tänka på innan affären är i land. Christian Örup, lantbruksföretagare och ledamot i Landshypotek Ekonomisk Förenings värderingskommitté, har lång erfarenhet av värderingar av jord och skog. Här kan du ta del av hans tips kring vad du bör titta efter - innan du lägger ett bud.

Christian är en av föreningens kunniga värderare med specialkompetens på området. Han har medverkat på många värderingar av lantbruksfastigheter för bankens räkning. Av egen erfarenhet vet han hur lätt det är att ryckas med när grannfastigheten äntligen är till salu.

  – Det kan vara en ”once in a lifetime” chans och både en trevlig och jobbig situation beroende på vad som ligger bakom din köpintention, säger Christian. Och det finns en hel del att ta ställning till innan du slår till. Att bedöma fastighetens inkomstmöjligheter utifrån vilka tillgångar som finns, och är möjliga att förädla, är lika viktigt som att kalkylera för framtida finansierings-, drifts- och investeringskostnader.

Christian Örup

Även om det framförallt är åkermarken, skogen eller det fina stallet och betesmarkerna du är ute är Christians råd att noga titta efter vilka andra värden fastigheten har och kan ge.

  – Prospektet och mäklarens kunskap om fastighetens beskaffenhet är bra underlag för bedömningen, men se också till att du själv har en plan för alla dess delar. Finns det exempelvis möjlighet att stycka av det där bostadshuset som du egentligen inte är intresserad av eller skulle det kunna hyras ut?

Tillgångar att ta hänsyn till och räkna på

Åker

Prisspannet på åkermark speglar inte alltid kvaliteten. Hur ser arronderingen ut, brukningskostnader med hänsyn till holmar, åkerflikar etc.? Det är lätt att underskatta kostnaderna, så gör en realistisk kalkyl.

Beten

Stöd kan sökas via EU-ansökan på två nivåer och hanteras av Länsstyrelsen.

Skog

Som köpare kan man vilja ha avverkningsbar skog för att kunna göra skogsavdrag vid köpet.

Bostäder

Sjöläge, kulturvärde, storlek och standard påverkar såklart prisbilden. Vad är viktigt för dig? Har bostaden renoveringsbehov, planerar du för generationsboende eller tänker bygga nytt? Efterfrågan på landsbygdsboenden ökar. Finns det uthyrningsmöjligheter? Finns det avstyckningsmöjligheter?

Ekonomibyggnader

Byggnader tappar snabbt i värde. Överloppsbyggnader, d.v.s ekonomibyggnader som förlorat sin ursprungliga användning, ger ett minusvärde om de behöver rivas eller byggas om.

Andra faktorer som påverkar värdet och prisbilden

Avstånd till nuvarande fastighet

Hur ser vägnät och logistiken ut för exempelvis transporter och sambrukandet av markerna?

Dränering

Finns äldre fungerande dräneringar eller kommer du att behöva investera i nydränering?

Andra intäktskällor

Att hyra ut mark för telemaster kan ge 10-tusentals kronor i intäkter årligen. Arrende för vindkraftverk ger mångfalt mer. Jakt- och fiskerätter, liksom att upplåta mark för reklamskyltar, kan också ge en slant. Och har fastigheten ett lämpligt berg för en bergtäkt i närheten av exempelvis ett planerat vägbygge kan den bidra positivt till kassaflödet.

  – Som du ser finns det en hel del tillgångar att ta med i beräkningen för att göra ett bra köp. Men för att kunna göra en helhetsbedömning av fastigheten behöver även eventuella risker även tas med i kalkylen, säger Christian.

Gamla tegelbruk, skjutbanor etc. på markerna kan exempelvis utgöra en miljörisk och kan komma att bli den nya köparens ansvar. Miljörisker som identifierats av Länsstyrelsen kan stämmas av med dem.

Lycka till med ditt köp!

Stort intresse för lantbruksfastigheter

Intresset för att köpa en jord- eller skogsfastighet är generellt stort, även om det kan variera geografiskt. Många fastigheter köps av närliggande gårdar. Runt hälften av alla lantbruksfastigheter är också någons hem med varierande grad av tillhörande åker- och betesmarker, skog, stallar, ladugårdar och andra ekonomibyggnader som har stor betydelse för fastighetens attraktivitet och samlade värde.

Enligt SCB:s statistik över fastigheter och lagfarter steg priserna för lantbruksfastigheter med 4 procent under 2020, jämfört med 2019. Under 2020 beviljades 1 680 lagfarter för lantbruk med typkod 110 (obebyggda lantbruksfastigheter) som förvärvades via köp. För lantbruk med typkod 120 (bebyggda lantbruksfastigheter) var motsvarande siffra 4 027 beviljade lagfarter.

Till dem ska fastigheter som överlåts utan fastighetsreglering också plussas på. 

Relaterade artiklar

Läs mer

Juristens råd till dig som bedriver verksamhet på lantbruksfastighet

Läs mer
Läs mer Gröna och gula åkerfält

"Att-tänka-på" för landsbygdsföretagare

Läs mer
Läs mer Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer