Tio steg för ett lyckat generationsskifte

Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka på och stora beslut som ska fattas. Här är tio steg som underlättar i processen.

Generationsskiften kompliceras ofta av att man väntar för länge. Ibland kan ämnet vara känsligt att ta upp, men bästa sättet är att börja prata om växlingen i god tid och sträva efter en öppen dialog om vilka möjligheter som finns.

Att vara tydlig från början och involvera alla inblandade är nyckeln till en smidig generationsväxling. För många är målet att behålla gården i familjens ägo, andra gårdar går ut till försäljning på öppna marknaden i samband med ett generationsskifte.

1. Föräldrarnas önskescenario

Hur vill ni som nuvarande ägare ha det? Hur ser ert önskescenario ut? Hur mycket är det värt att något av barnen tar över verksamheten på gården och att gården finns kvar i familjens ägo? Vill ni själva bo kvar på gården och fortsatta att nyttja jakträtt eller liknande?

Här får du och din partner möjlighet att klargöra era behov och önskemål. Dessa frågor är viktiga att reflektera över:

  • Hur ser visionen för gården ut?
  • Ska den säljas på marknaden eller överlåtas till barnen?
  • Vill ni bo kvar på gården eller flytta därifrån?
  • Hur mycket pengar behövs efter överlåtelsen?
  • Är det möjligt med totalt rättvisa mellan barnen och att ändå kunna behålla gården inom familjen?

2. Förberedande rådgivning

Nästa steg är att träffa en rådgivare som är specialiserad på skatter och familjejuridik. Genom oss kan du få kontakt med rådgivare på Ludvig & Co eller någon av våra samarbetspartners. Det är dessutom bra att ta kontakt med någon av våra kundansvariga. De är vana vid att samarbeta med våra partners och har stor erfarenhet av att planera för finansiering vid ett ägarskifte eller vid omställning av verksamheten.

3. Familjeråd 1

Vid familjerådet medverkar bara föräldrar och arvingar, för att inte komplicera förutsättningarna i onödan. Alla får komma till tals och lägga fram hur man ser på skiftet. Familjerådet hålls lämpligen hemma på gården under informella former. Rådgivaren agerar ordförande och redogör om överlåtarens förslag för alla parter och hur ägarväxlingen ska gå till. Därefter får alla komma till tals och lägga fram hur man ser på skiftet. Öppenhet är viktigt i det här skedet för att undvika tvister längre fram. Erfarenheter visar att syskon till övertagaren ofta har rimliga krav, bara de får vara delaktiga i processen från början. 

Familjerådet är inte beslutande, syftet med mötet är att presentera ett förslag och lyssna på alla önskemål. Därefter sammanställer rådgivaren alla synpunkter och lägger fram ett förslag på hur gården ska överlåtas.

4. Analys av nuläget

Efter familjerådet skickar rådgivaren ut en sammanställning till berörda parter. Här ska både en beskrivning av nuläget och planer för framtiden beskrivas. Det innebär en hel del samtal med både överlåtare och övertagare. Först görs en ordentlig bedömning av gårdens förutsättningar idag. Hur ser lönsamheten ut och vilka möjligheter till avkastning finns? Finns det renoveringsbehov? Tillgångar? Finns det lån och andra fasta kostnader att ta hänsyn till? Allt är viktiga faktorer i en överlåtelseprocess.

5. Planer för företaget

Dagsläget men också planer för framtiden är viktiga faktorer för att bestämma till vilket pris överlåtelsen ska ske. Ska driften ställas om? Vad innebär det för kostnader? Finns det planer på att stycka av gården? Ju noggrannare genomlysning, desto bättre förutsättningar för en riktig bedömning och en rättvis fördelning av gårdens tillgångar i de fall den ska delas mellan syskon.

För att behålla gården i familjens ägo behövs ibland innovativt tänkande om gårdens framtida driftsinriktning. Finansieringen är ofta en central komponent i dessa situationer. Här kan det vara bra att prata med en kundansvarig på Landshypotek. Vi vet vad som krävs och har finansierat många familjers gårdar inom jord och skog med stor framgång sedan 1836.

6. Tidplan

En generationsväxling innebär stora förändringar för familjen som ibland kan ta lång tid. Det är därför viktigt att man har en genomtänkt tidplan. Här är några exempel på saker som kan vara nödvändiga att genomföra under en överlåtelse: Var ska ni bo? Behöver pensionsskyddet ses över? Den som tar över måste kanske utbilda sig för att kunna ta över gården. Bokförda värden måste kanske anpassas till verkliga värden.

7. Värdering och andra beräkningar

För att göra en rättvis bedömning av fastighetens värde bör en professionell värderingsman gå igenom alla faktorer som påverkar priset. Värderingar inför finansieringsbeslut görs av våra förtroendevalda värderingsmän som själva är verksamma lantbruksföretagare och har god kunskap om lokala förutsättningar. Vi kan även hjälpa dig med kontakter för att få en neutral marknadsvärdering av fastigheten.

8. Förslag till ägarskifte

Nästa steg i processen är att utarbeta ett förslag till ägarskiftet med fakta, önskemål och beräkningar som alla kan ställa sig bakom. I det arbetet kommer rådgivarens erfarenhet att spela stor roll. I förslaget formulerar vi hur och när växlingen bör genomföras och vilka ungefärliga ersättningsnivåer som ska utgå till föräldrar och syskon.

9. Familjeråd 2

När alla värderingar och beräkningar är gjorda och allas önskemål samlats in är det dags att ta beslut. I en del fall kan det vara flera olika förslag att ta ställning till. När alla tagit del av förslaget hålls sedan ett andra familjeråd. Nu är det dags att fatta beslut när det gäller generationsskiftet. Antingen godkänns förslaget eller så kommer man i familjerådet fram till de ändringar och justeringar som behöver göras. När alla väl är överens återstår bara det sista steget, den tekniska lösningen.

10. Teknisk lösning och finansiering

När alla kommit överens så återstår "bara" att skriva kontrakt, stycka tomter, genomföra försäljningar - med mera. I det här skedet slutförs alla detaljer kring finansieringen. Med vår långa erfarenhet kan vi ge er stöd så att ni känner tryghet. Här kan ni med varm hand lämna det mesta arbetet till experter.

 

Läs mer

Juristens fem råd till dig som står inför att ta över gården

Läs mer
Läs mer

"Ett generationsskifte ska inte hetsas fram, då är det någonting fel"

Läs mer
Läs mer

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer