Lena Wilhelmsson och Lee Treble-Read 2021 års uppsatsstipendiater

Ansökan till Landshypotek Banks uppsatsstipendium öppen

Nu välkomnar vi dig som är student med ett intresse för de gröna näringarna att ansöka om Landshypotek Banks uppsatsstipendium.  

Landshypotek Banks uppsatsstipendium uppmärksammar och uppmuntrar den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. Stipendiet delas ut årligen med en prispeng på 10 000 kronor.  Stipendiaten presenteras i juni.

Sökkriterier

  • Uppsatsen ska belysa och/eller problematisera ett ämne med tydlig anknytning till det svenska lantbrukets framtid
  • Vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå och framlagd och godkänd vid ett svenskt universitet eller högskola under läsåret 2021.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars 2022

 

Tidigare uppsatsstipendiater

2021 - Lee Treble-Read och Lena Wilhelmsson , Agronom – ekonomi
De två SLU-studenterna undersökte i sin kandidatuppsats hur lantbrukare tänker när de ställs inför oförutsedda utmaningar och hur de, utifrån sina egna förutsättningar och resurser, kan ta vara på dessa tillfällen för att utveckla sina verksamheter. 
Mer om 2021 års uppsatsstipendiater

2020 - Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark, Agronom – ekonomi
Carl Filip och Magnus utmanade och prövade vilken överlåtelseform som är mest ekonomiskt gynnsam över tid för de olika primärintressenterna vid ett generationsskifte av en skogsfastighet. Författarna vänder på stenar och hittar nya och intressanta perspektiv. Studien är ett nytänkande där de tar hänsyn till alla primära intressenters perspektiv vid generationsskifte och uttrycker de olika intressenternas perspektiv i siffror.
Mer om 2020 års uppsatsstipendiater

2019 - Emil Bengtsson, Agronom mark/växt
På ett nyfiket sätt testade Emil en ny metod för att utveckla skogsplantors tillväxt och rotsystem. Robusta plantor är en central del i skogsbruket, inte minst med tanke på ökad internationell konkurrens, klimatförändringar och andra utmaningar för skogsbruket. Uppsatsen bidrar med kunskap kring tillväxtregulatorer och försöket har visat att metoden är intressant med en positiv effekt på granplantor, men att mer forskning behövs innan metoden kan användas i större skala. 
Mer om 2019 års uppsatsstipendiat

2018 - Carl-Axel Andersson, Lantmästare
Med fokus på en av de gröna näringarnas största utmaningar, generationsskifte, lyfter Carl-Axel de ungas perspektiv på ett innovativt och intresseväckande sätt. Uppsatsen tillför ytterligare förståelse och insikt om unga lantbrukares attityder, förhoppningar och oro inför ett generationsskifte. Författaren bidrar dessutom till nya frågeställningar för fortsatt forskning i ämnet.
Mer om 2018 års uppsatsstipendiat