Långsiktigt engagemang

Vi värnar om våra relationer

Landshypotek Bank vill göra det möjligt att bo och verka i hela landet, både idag och imorgon. Bankens kundrelationer är ofta långa och varar inte sällan över generationer. Ett ansvar mot medarbetare och att vara en samhällsaktör är också viktiga aspekter för att vara en socialt hållbar aktör.

Kundrelationer som varar över tid

Det tar närmare 80 år för en skog att växa upp. Det betyder att det våra skogsbrukande kunder planterar idag avverkas av framtida generationer. Kunderna genomför ofta generationsskiften någon gång under livet och för oss på banken är det viktigt att kunna bistå och finnas för våra kunder i dessa skeden. Genom långvariga relationer ser vi potentialen, men även behoven, för framgångsrika ägarskiften.

Samhällsaktör och partnerskap

För att bidra till att utveckla kompetensen inom de gröna näringarna har Landshypotek Bank och Landshypotek Ekonomisk Förening ett samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Samarbetet har bl.a. lett till att parterna etablerat ett nationellt kompetenscentrum för företagsledning. Banken är även medlem i Partnerskap Alnarp med en övergripande målsättning att bidra till en hållbar utveckling inom de areella näringarna genom kunskapsutveckling. Arbetet sker i samverkan med SLU Alnarp, näringslivet och myndigheter. Därutöver samarbetar banken med bl.a. SLU Ultuna, Jordägarförbundet, Spannmålsodlarnas riksförbund, Grisföretagarna och Mjölkföretagarna för att aktivt vara med och utveckla de gröna näringarna.

Medarbetare som jobbar för hela landet

Bankens medarbetare, kulturen och engagemanget är den främsta tillgången. Varje anställd utgör cirka en halv procent av personalstyrkan. Det innebär att varje enskild persons insatser och drivkrafter är av yttersta vikt. Medarbetarna involveras i många olika roller, uppgifter och projekt och är delaktiga i hur banken utvecklas. Landshypotek Bank arbetar aktivt för att vara en attraktiv, omtyckt och bra arbetsplats; både vad det gäller anställningsvillkor och arbetsmiljö där jämställda och mångfaldiga grupper stärker arbetet och resultaten. Utrymme för olika perspektiv; som jämna köns-, ålders- och erfarenhetsfördelningar i arbetsgrupper och att ingen diskrimineras eller behandlas illa på annat sätt prioriteras.

Åldersfördelning bland Landshypotek Banks medarbetare

Fördelningen baseras på totalt antal anställda per 31 december 2020.

Ålder Procent
20-29 år  14%
30-39 år 29%
41-49 år 31%
50-59 år 22%
60>  4%

Könsfördelning i Landshypotek Bank och styrelsen

Den procentuella fördelningen kvinnor/män baseras på totalt antal anställda per 31 december 2020. 

Fördelningen lever upp till bankens mål om en jämn fördelning bland kvinnor och män i alla grupper utom i ledningen. En viss förbättring har skett under året, men den är fortsatt ojämnställd.

Könsfördelning

 • Piktogram

  Medarbetare

  Fördelningen mellan kvinnor och män som arbetar på Landshypotek Bank är 51/49

 • Piktogram

  Chefer

  Bland chefer är fördelningen 42/58

 • Piktogram

  Ledningsgrupp

  I Landshypotek Banks ledningsgrupp är fördelningen 25/75

 • Piktogram

  Styrelse

  I Landshypotek Banks styrelse är fördelningen 43/57

Vill du veta mer om hur Landshypotek arbetar för långsiktiga relationer?