Miljö och klimat

Klimatpåverkan främst i kundledet

Landshypotek Banks främsta inverkan på miljön är i kundledet. Kärnverksamheten är finansiering av jord- och skogsbruksnäringarna i Sverige. Många av bankens kärnkunder bedriver verksamheter som påverkar och påverkas av klimatet och miljön.

Klimatförändringar kan ha en direkt och indirekt påverkan på kundernas verksamheter och därmed även på bankens kreditrisk. Då bankens kärnkunder bedriver verksamhet inom jord och skog kan kundernas påverkan på miljön vara både positiv och negativ. Jord och skog reducerar koldioxid i atmosfären, bidrar till biologisk mångfald, förnyelsebara råvaror och livsmedel. För detta krävs insatsvaror som kan ha en negativ påverkan på miljön; till exempel kväveläckage från åkrar, ammoniakavgång från gödsel och växtskyddsmedel i livsmedelsproduktionen. Med anledning av detta genomför banken hållbarhetsanalyser för att identifiera relevanta miljörisker i kreditbedömningen av kunderna.

Svenskt jord-och skogsbruk står sig väl i en klimatkontext

Svenskt jord- och skogsbruk står sig väl i en klimatkontext ur ett globalt perspektiv genom framförallt en god naturlig tillgång på vatten. Tillgången på vatten är den stora utmaningen i andra delar av världen när klimatet blir varmare, vilket markant försvårar odling. Sannolikt kommer vi att få ett varmare klimat med mer nederbörd i Sverige. 

Svenskt jordbruk producerar livsmedel med relativt låg belastning på klimatet. Exempelvis är svenskt nötkött och ägg bäst i klassen inom EU och mjölkproduktion näst bäst på att leverera mjölk med lågt klimatavtryck.

Läs mer om svenskt jordbruk ur ett klimatperspektiv

Kolinlagring

Vi har finansierat jord och skog i snart 200 år. Vi är helt övertygade om att de gröna näringarna är en del av framtiden och lösningen på de klimatutmaningar vi står inför. Vi är därför stolta att kunna vara med på resan med Svensk kolinlagring för att öka lantbrukets nytta och bidrag till ett hållbart samhälle – där svenska lantbrukare kan kombinera förbättrad jordkvalitet och ökad kolinlagring med en ökad lönsamhet.
Se mer om Svensk kolinlagring och Landshypotek Banks bidrag 

Bankens egen miljöpåverkan

Landshypotek Banks direkta miljöpåverkan är begränsad och härrör främst från bankens lokaler och tjänsteresor, vilken synliggörs i utsläppsberäkningar enlig GHG-protokollet och redovisas i Hållbarhetsrapporten.

Emmisioner uppdelade i scope:

Emmisioner
ton CO2e

2020 2019 2018 2017
Scope 1 0 0 0 0
Scope 2 41,9 30,5 38,7 44
Scope 3 28,9 67,8 118,1 156,8
Totalt 70,8 98,3 156,8 200,8
Per FTE 0,37 0,54 0,82 1,16

Klimatets påverkan på lantbruket

Tillsammans med våra jord- och skogsbrukande kunder behöver vi anpassa oss efter förändrade klimatförhållanden. I en serie reportage lyfter vi fram vilken påverkan det kan ha på verksamheten - idag och i framtiden.