Styrning och affärsetik

Långsiktighet och stabilitet

Landshypotek Bank erbjuder en ansvarsfull kreditgivning och har ett ansvar att bidra till ekonomisk trygghet för våra kunder, men är även en del av det finansiella systemet som säkerställer en långsiktig och stabil ekonomi för hela samhället.

Affärsetik och antikorruption

Kreditpolicyn sätter ramarna för en sund och ansvarsfull kreditgivning där en god och långsiktig kreditportfölj skyddar banken, och i förlängningen dess ägare, mot kreditförluster. Inom Landshypotek Bank finns inga individspecifika resultatbaserade rörliga ersättningar, vilket också motverkar risken för att kreditgivningen inte bedrivs på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

En sund och ansvarsfull kreditgivning innebär att tydlighet och öppenhet kring villkor och produkter, samt att all försäljning och marknadsföring sker på ett måttfullt och ansvarsfullt sätt. Kunderna ska känna sig trygga och förstå de villkor som erbjuds inför viktiga ekonomiska beslut.

Banken har strikta regler för att motverka korruption och intressekonflikter. Vid minsta osäkerhet om att en jävssituation eller intressekonflikt kan föreligga överlämnas ärendet till annan handläggare för att undvika risken för en intressekonflikt.

Etik och objektivitet

Respekt för mänskliga rättigheter är grundläggande för att bedriva en sund och hållbar verksamhet och något som aldrig frångås - vare sig i den egna verksamheten eller i relation till kunder, leverantörer och andra affärspartners.

Korrekt agerande och objektivitet är viktigt i alla affärsförbindelser. Bankens och medarbetarnas omfattande engagemang i de gröna näringarna är en styrka, men kan också medföra risker. Därför finns en strukturerad process för godkännande och uppföljning av bisysslor. Bankverksamhet är en förtroendebransch och stor vikt läggs vid att varje medarbetares agerande följer bankens etikpolicy.

Hantering av risk för penningtvätt

Penningtvätt och finansiering av terrorism utgör allvarliga hot mot det svenska samhället och övriga världen. Landshypotek Bank tolererar inte och ska inte medverka till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Alla rimliga åtgärder vidtas för att förhindra att banken utnyttjas för sådana ändamål. 

Intern styrning som guide för bankens medarbetare

Landshypotek Banks etikpolicy slår fast att verksamheten ska präglas av sunda värderingar och professionalitet; att kundernas, medarbetarnas och ägarens intressen på övergripande nivå ska beaktas i alla beslut samt att externa och interna regler alltid ska följas.