Tips och artiklar

Läs mer Flygbild över Östgötaslätten, gårdar och fält.
Räntemarknaden

Förväntningar på framtiden styr räntemarknaden

Att följa räntemarknaden och vad som händer med räntan är givetvis centralt för oss som bank. Vi har alla under lång tid levt i en lågräntemiljö och gör så fortsatt även om vi börjar närma oss en ny nivå.  Vi fortsätter att se stora rörelser på räntemarknaden. Låt oss ta en titt på vad som präglat räntemarknaden i Sverige den senaste tiden.

Läs mer Vy över lantgård
Omvärld och trender

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 1 2022

Stigande energipriser och kostnadsökningar för insatsvaror utmanar i lantbruket. Samtidigt har de gröna näringarnas betydelse för att trygga tillgången på livsmedel och det viktiga bidraget till energiomställningen aktualiserats ytterligare.

Läs mer Blåsippa bland löv
Omvärld & trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 1 2022

Efter en ganska lång period med låg volatilitet på de finansiella marknaderna har det första kvartalet varit förhållandevis turbulent. Räntor och priser har stigit och prognoser pekar på ytterligare höjningar.

Läs mer Flygbild över värmländsk sjö, skog och åker..
Räntemarknad

Hur påverkar kriget räntemarknaden?

I en tid där kriserna avlöser varandra är det lätt att känna oro. Både för omvärlden, men också för sin egen ekonomiska situation. Vi befinner oss i ett osäkert läge där det är svårt att sia om hur räntemarknaden kommer att utvecklas, men det finns indikationer som talar för att räntorna kommer fortsätta att stiga.

Läs mer Händer som håller i hallon
Tillbakablick på 2021

Utvecklingen på finansmarknaderna 2021

Insatserna för att bekämpa Covid-19 har fortsatt att prägla ekonomin. Men trots begränsningen i den ekonomiska återhämtningen har BNP-utvecklingen varit stark världen över. Det sista kvartalet har präglats av ökad inflation. Ta del av summeringen av finansmarknadsåret 2021 ur bankens bokslutskommuniké.

Läs mer Lantgård och vindkraftverk
Omvärld och trender

Utvecklingen inom jord- och skogsnäringarna 2021

Efterfrågan på svenska råvaror är stort. Intresset för att investera i skog och jordbruk är fortsatt starkt, men under slutet av året har de kraftigt ökade priserna för insatsvaror skapat viss oro. Ta del av summeringen av lantbruksåret 2021 ur bankens bokslutskommuniké.

Läs mer Lantbrukaren Per-Olof går över sin mark
Spaning

Så var lantbruksåret 2021

För lantbruket började 2021 generellt mycket positivt, men sedan i höstas har framtidstron bland landets lantbruksföretagare grumlats något. Trots en fortsatt hög efterfrågan på svenska råvaror oroas nu många av ökade priser på insatsvaror.

Läs mer
Undersökningsresultat

God infrastruktur grundläggande för landsbygderna

Bra vägar, ett elnät som går att lita på, god mobiltäckning och stabil tillgång till internet. Det är sådant som är avgörande också för alla som bor och jobbar på landsbygderna - men många gånger långt ifrån en självklarhet. Det visar sig i undersökningar som vi på Landshypotek gjort under året och här om enskilda vägar specifikt.

Läs mer
Omvärld och trender

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 3 2021

På finansmarknaderna finns en oro för bakslag i den ekonomiska återhämtningen. Räntorna för kund och på marknaden har fortsatt att vara historiskt låga under kvartalet . 

Läs mer
OMVÄRLD & TRENDER

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2021

Många jordbrukare har kunnat skörda resultatet av sina insatser under säsongen. Höstsådd och annan planering har också gjorts. Skördeläget är bra totalt sett, men varierar stort geografiskt. Perioden har präglats av optimism, trots den stigande pristrenden på insatsvaror under den senare delen av kvartalet.

Läs mer Flygfoto över åker med moln i förgrunden
Finansieringsmarknad

Vad styr bankens upplåningskostnad?

För att kunna låna ut pengar behöver banken på egen hand låna upp pengar vilket givetvis för med sig kostnader. Grunden i vilken ränta som banken kan erbjuda sina kunder bygger därför på bankens egen upplåningskostnad. I stora drag består bankens upplåningskostnad av fyra komponenter, vilka vi beskriver i denna artikel.

Läs mer Skördetraktor på åker
Skördeprognos

Skördeläget 2021

Att nyttja möjligheterna som finns på den egna arealen och anpassa sin produktion efter väder, växtodlingsplaner och efterfrågan är en naturlig del i att vara lantbrukare. Landshypotek har tittat på hur skördeläget för 2021 ser ut.