Bra skördar bland Landshypoteks jordbrukande medlemmar

Efter en rundringning bland flera av Landshypoteks jordbrukande medlemmar runt om i landet ser skördeläget generellt bra ut, men med regionala skillnader. Den totala spannmålsskörden förväntas i år bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört med förra året, men på en lägre volym än för tre av de fem senaste skördarna.

Vädret under försommaren och skördeperioden har varit gynnsamt på många håll och årets spannmålsskörd förväntas bli normalstor enligt Jordbruksverkets skördeprognos. I osäkra tider är det av extra stor vikt för de svenska lantbrukarna och vår inhemska livsmedelsförsörjning.

Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om Sverige.  

– Det behövs goda skördar. Det är tufft med de högre priserna på drivmedel och andra insatsvaror. Samtidigt har priserna på flera livsmedel följt med och lantbrukarna får nu bättre betalt. Men vi lever i en tid med mer osäkerhet; med risker för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar. Lantbrukarna har ändå orienterat sig bra i den hitintills och goda skördar kan bidra till ytterligare trygghet.

Regionala skillnader

Noterbart är ändå de stora lokala skillnaderna inom en och samma region. I bland annat Skåne, på Gotland och i Uppland, Örebro och Värmland rapporteras om att vissa har fått lagom med nederbörd medan granngården kan ha fått för lite. Skillnader finns även i hur höstsådda grödor har övervintrat. I mitten av augusti uppgav några av de förtroendevalda lantbruksföretagarna som vi pratade med att de upplevde en viss stress över att väderläget var mer instabilt, vilket gjorde det fortsatta skördearbetet mer osäkert.

En som kände oro inför årets skörd och lättnad över att den så här långt ser bra och lovande ut var bland annat Per-Eric Johansson i Ekenäs/Värmland som sa så här:

– Den relativt kalla och torra våren gav utvintringsskador på framförallt raps och vårbruket försenades en del. Växtsäsongen har däremot gett normalskördar för både spannmål och vall.

Med försommarens gynsamma väder överlag väntas historiskt hög avkastning per hektar av vårsådda grödor. Ett starkt styrkebesked ser vi bland annat från Örebro där höstveteskörden ser bättre ut än förväntat.  Även från Skåne med flera regioner rapporteras det om att man har kunnat undvika dyra torkningskostnader som följd av de goda skördeförhållandena.

Prisvolatiliteten oroar, med odlingsstrategin ligger fast

Genomgripande finns en fortsatt oro för prisvolatilitet på såväl insatsvaror som avsalu. En lantbrukare beskrev känslan så här:
– Om man som jag har förbundit sig att leverera en viss volym spannmål i fastprisavtal måste man ju leverera det man har lovat, annars kommer en faktura på det som inte har levererats.

Trots de många osäkerhetsfaktorerna i ekonomin uppger många lantbrukare att de inte planerar att dra ner på höstsådden av spannmål. Nu gäller det att ta tillvara på de relativt goda avsalupriserna. Flera av de tillfrågade lantbrukarna säger sig också hålla fast vid sin strategi med vad man odlar, men många ser över hur och när man köper in gödsel och andra insatsvaror.

Regionala skörderapporter

Här kan du ta del av de regionala sammanställningarna av skördeläget som Landshypotek låtit göra under augusti 2022. 

Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Skåne
Sörmland 
Uppland
Värmland
Västra Götaland
Örebro