Lantbrukspanelen: Drivkrafter och orosmoln för Sveriges lantbrukare

Marken, jorden och skogen är själva grunden för lantbruket. Ingen annan näring är så nära förenad med en plats. Att bruka jorden är en källa för både inkomst och glädje för svenska lantbrukare. Samtidigt finns det orosmoln, där inskränkningar i äganderätten är det största. Det visar den senaste Lantbrukspanelen, som presenteras i en rapport från Landshypotek Bank.

Landshypoteks Lantbrukspanel består av över hundra av Sveriges största och mest erfarna lantbrukare. I den senaste enkäten till Lantbrukspanelen tittar vi närmare på drivkrafter och orosmoln. Resultatet visar att lantbrukarnas unika relation till jorden och marken spelar en avgörande roll.

Enligt panelen är lantbrukarnas största drivkraft glädjen att få utveckla ett företag med sin grund inom jord och skog. Det svarar över 6 av 10 paneldeltagare. Panelen ser också marken som det viktigaste på gården inom de närmaste tio åren. Över hälften bedömer att deras gård har större markareal i framtiden. Samtidigt är det flera områden som oroar, bland annat kring gårdens ekonomi och klimatet. Men det i särklass största orosmolnet är statliga inskränkningar av äganderätten. Osäkerheten kring något så grundläggande som rätten att äga och nyttja marken håller 4 av 10 av Sveriges största lantbruksföretagare vakna om natten.

Markens nyckelroll

I den här omgången av panelen har vi valt att närma oss marken, jorden, platsen – och dess roll och betydelse i livet som lantbrukare. Vi har, så att säga, lagt örat närmare mot marken. Vad känner lantbrukarna är den största glädjen med att äga mark? Och vilka är orosmolnen, vad är det som håller lantbrukarna vakna om natten? Det är en av styrkorna med Lantbrukspanelen som undersökning, att den också pejlar känslan bland Sveriges lantbrukare.

Resultatet är betydelsefullt på flera plan:

Dels därför att det ger en röst och spegling av känslan hos Sveriges lantbrukare. Dels därför att det bidrar till ökad kunskap och förståelse för, och förhoppningsvis ett bättre samtal om, vad som är angeläget att jobba med för att skapa goda förutsättningar i en samhällsbärande grön näring.

Sammanfattning av resultatet

Glädjen i att äga mark

En klar majoritet av Lantbrukspanelens deltagare svarar att den största glädjen med att äga mark är att få utveckla ett företag med grunden inom jord och skog. Det svarar över 6 av 10.

Äganderätten orosmoln

Oron kring äganderätten är inte ny. Statliga inskränkningar av något så grundläggande som äganderätten till marken är vad som håller över 4 av 10 av Sveriges största lantbruksföretagare vakna om natten.

En mer positiv känsla

Känslan som lantbrukare verkar ha blivit lite mer positiv jämfört med förra panelundersökningen. 8 av 10 svarar att de har en positiv känsla i rollen som lantbrukare. Ett relativt bra skördeår 2020 och utebliven torka kan ha bidragit till det. Fler röster från andra delar av samhället om vikten av att stärka och ta vara på svensk livsmedelsförsörjning kan också spela in.

Önskan om tryggare ekonomi

Nästan en tredjedel av panelen skulle önska en stabilare och tryggare inkomst. Det är oroväckande att ekonomin upplevs som otrygg för en så stor andel av lantbrukarna, bland annat mot bakgrund av att lantbruket är den näring som ser till att vi har mat med hög kvalitet, god djurhållning och öppna landskap.

Om Lantbrukspanelen

Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel med över 100 större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får möjlighet att svara på frågor om vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av – en känsla för – stämnings- och känsloläget inom lantbruket.

Jorden vi brukar – drivkrafter och orosmoln hos Sveriges lantbrukare är den femte rapporten. Data och underlag har samlats in via enkät och intervjuer genomförda under hösten 2020. Enkäten har ställts till över 100 större lantbruksföretagare i Sverige som ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel.

Ta del av alla tidigare rapporter från Lantbrukspanelen

Läs mer

Hur kan äganderätten stärkas?

Läs mer
Läs mer

Juristens råd till dig som bedriver verksamhet på lantbruksfastighet

Läs mer
Läs mer

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

Läs mer