God infrastruktur grundläggande för landsbygderna

Bra vägar, ett elnät som går att lita på, god mobiltäckning och stabil tillgång till internet. Det är sådant som är avgörande också för alla som bor och jobbar på landsbygderna - men många gånger långt ifrån en självklarhet. Det visar sig i undersökningar som vi på Landshypotek gjort under året och här om enskilda vägar specifikt.

En väl fungerande och utbyggd infrastruktur är en förutsättning för att våra landsbygder ska kunna leva och utvecklas. Det handlar om tillgången till sådant som är grundläggande för en fungerande vardag – ljus, värme, kommunikation, tillgänglighet. Och det handlar om den känsla som infinner sig när de bitarna inte finns på plats.

För många som bor, jobbar och lever på landsbygderna är det här en verklighet som gör sig påmind varje dag. Det är också frågor som rymmer en politisk dimension – som folkvalda kan välja att se, höra och göra något åt.

Ett par av de undersökningar om infrastruktur på landsbygderna som vi på Landshypotek gjort under året visar:

Enskilda vägar

Att det finns väl skötta mindre vägar på landsbygderna är av samhällsviktig betydelse – dels för att jordbruket ska kunna producera och leverera råvaror till livsmedel, dels för tillgängligheten för alla de som bor och jobbar på landsbygden. I den här ekvationen spelar också mindre vägar en viktig roll. Enskilda vägar utgör en stor del av det svenska vägnätet.

Enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Landshypotek anser nästan varannan (48 %) att mindre / enskilda vägar bör finansieras via skatten. Var fjärde anser att de som kör där ska betala och endast var tionde att fastighetsägaren ska bära kostnaden. I ännu högre utsträckning tycker boende i Norrland (61 %), ungdomar 18–29 åringar (58 %) och barnfamiljer (52 %) att mindre / enskilda vägar bör finansieras via skatten.

– Enskilda vägar är avgörande för att lantbrukare över hela landet ska kunna utveckla sina företag, sköta om skog och mark. Men jag tror att resultatet av den här undersökningen visar att fungerande vägar dessutom är en förutsättning för att det ska vara möjligt att bo, jobba och leva på de svenska landsbygderna, säger Per Olof Hilmér, till vardags lantbrukare i Dalsland samt ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening.

Dålig mobiltäckning och bristande internet drabbar svenska lantbrukare

Digitaliseringen inom svenskt lantbruk är omfattande. Samtidigt påverkas många lantbrukare i sin vardag av bristande tillgång till internet, dålig mobiltäckning och strömavbrott. Det framgår av en rapport från Landshypoteks Lantbrukspanel, som presenterades i våras. Var fjärde deltagare svarade att de har dålig mobiltäckning medan drygt var tredje drabbats ekonomiskt av problem med tillgången till internet.

I årets Lantbrukspanel besvarade drygt 100 större lantbrukare på frågor om hur de ser på digitaliseringen och om sina erfarenheter av att jobba digitalt. Svaren visar en positiv inställning och att lantbrukarna använder digitala verktyg i en lång rad olika delar av verksamheten – från precisionsodling till administration. Samtidigt pekar de på bristande infrastruktur på landsbygden som ett allvarligt problem:

  • Dålig mobiltäckning. En av fyra i Lantbrukspanelen säger att de har dålig eller mycket dålig mobiltäckning på sin gård.
  • Bristande internettillgång. Har påverkat nästan fyra av tio lantbrukare. En tredjedel säger att det inneburit en kostnad för verksamheten.
  • Strömavbrott. Nästan hälften har drabbats av strömavbrott ofta eller flera gånger. Drygt hälften säger att det fick ekonomiska konsekvenser.

– Resultaten bekräftar att de flesta lantbruksföretagarna är starkt digitaliserade. Det understryker vikten av en stabil digital infrastruktur på landsbygden. Här har samhället genom politiken ett stort ansvar att det även på landsbygderna finns fungerande internet och mobiltäckning. Det är viktigt för företagandet och därmed hela samhället, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Läs hela rapporten från Landshypoteks Lantbrukspanel

”Den digitala lantbrukaren – Så ser Sveriges lantbrukare på det nya digitala landskapet"

Korta fakta om enskilda vägar

  • ”Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare. Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor. De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät.” (Källa: Trafikverket)
  • De enskilda vägarna är avgörande för att säkerställa samhällets försörjning av livsmedel, skogsråvara och biobränsle.
  • Anläggningsförvaltning av till exempel väghållning räknas som samhällsviktig verksamhet.
  • Det lokala vägnätets standard är också en av flera faktorer som privatpersoner beaktar när de väljer plats för sitt boende. Finns vägnät med ”tillräckligt god” möjlighet att transportera sig till arbete, skola och annan service?
  • Investeringar i vägnät och annan infrastruktur är liksom investeringar inom jord- och skogsbruket långsiktiga. Det finns därför ett behov av att åtaganden i underhåll i vägnät är långsiktiga och att de följer behoven för de som nyttjar det och som kan tänkas nyttja vägarna. 

Källor: LRF, MSB, Svenskt Näringsliv och Trafikverket

 

Läs mer

Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 3 2021

Läs mer
Läs mer

Investeringar i lantbruksföretaget

Läs mer
Läs mer

Koll på företaget i turbulenta tider?

Läs mer