Flygbild över värmländsk sjö, skog och åker..

Hur påverkar kriget räntemarknaden?

I en tid där kriserna avlöser varandra är det lätt att känna oro. Både för omvärlden, men också för sin egen ekonomiska situation. Vi befinner oss i ett osäkert läge där det är svårt att sia om hur räntemarknaden kommer att utvecklas, men det finns indikationer som talar för att räntorna kommer fortsätta att stiga.

Inflationen är drivande

Redan i höstas började inflationen stiga drivet av brist på komponenter, dyrare råvaror, högre fraktkostnader och stigande energipriser. Restriktionerna i spåren av pandemin ledde till en minskad produktion, stängda hamnar och de normala försörjningskedjorna fungerade dåligt. När sedan efterfrågan i ekonomin steg snabbt blev det en utbudsbrist. Det som poängterades dock var att det troligtvis var en temporär inflationshöjning, som skulle korrigeras när ekonomier öppnade upp efter pandemin och produktions-och logistiksituationen normaliserade, vilket fortfarande kan vara fallet.

Situationen i Ukraina spär nu på den stigande inflationen – med bland annat stigande energi-, mat- och råvarupriser. När dessutom Kina fortsätter med nolltolerans för virusutbrott blir det fortsatt störningar i försörjningskedjor. En bredare oro för att högre inflation blir mer bestående har etablerats på flera håll och centralbankernas besked är att räntehöjningar kommer att tidigareläggas för att dämpa en uppgång i inflationsförväntningar.

Räntemarknaden prisas om  

Redan i slutet av förra året började räntorna på längre löptider att stiga på grund av inflationsutsikterna och sedan Rysslands orättfärdiga intåg i Ukraina ser vi en kraftig omprisning av långa marknadsräntor. Det att svårt att säga något annat än att ränteuppgången är bestående och mycket talar för att Riksbanken kommer att följa andra centralbanker genom att höja styrräntan under året. Värt att notera är att den svenska räntemarknaden i stort har följt utvecklingen i USA:s räntemarknad trots att inflationstakten i Sverige är betydligt lägre. Ränteutvecklingen i Europa är något mindre brant vilket kan tala för att Europa ska komma ikapp eller att Sverige har sprungit något för snabbt. Vilket får tiden utvisa.

Stark ekonomi trots att kriserna avlöst varandra

Utöver inflationen som starkt driver upp utvecklingen på räntemarknaden så är det de generella tillväxtutsikterna som är grunden i räntemarknadens agerande. Sverige kom in i 2022 med en mycket god form och starka tillväxtförväntningar. Två år av restriktioner som följd av pandemin har resulterat i ett uppdämt konsumtionsbehov och grundsynen är fortsatt att hushållen är ekonomiskt starka även om de successivt drabbats av högre energipriser, livsmedelspriser och, i en trolig framtid, stigande räntekostnader. De offentliga finanserna ser också starka ut, trots att de utgifterna nu ökar genom bland annat flyktingtillströmningen, så visar Konjunkturinstitutets senaste siffror att svensk ekonomi står stark kriget till trots (Konjunkturinstitutet, 30 mars 2022).

Läs mer Flygbild över höstskörd av vete med skördetröska och traktor med släp i Östergötland.

Cybersäkerhet i det uppkopplade lantbruket

Läs mer
Läs mer Åkerlandskap sett från ovan

Med spaning på lantbrukstrender 2022

Läs mer
Läs mer

Koll på företaget i turbulenta tider?

Läs mer