Utvecklingen inom jord och skog 2020

Rekordskördar, granbarkborreangrepp och ett uppsving för svenskproducerat är viktiga inslag när 2020 summeras för jord- och skogsbruket.

Lantbrukets viktiga roll har stärkts under 2020

År 2020 har i stor utsträckning präglats av pandemin. Trots ett prövande år har landets jordbrukare och skogsägare generellt inte drabbats som andra branscher. Tvärtom finns mycket positivt att ta med till 2021 med det stora intresset för hållbarhet, svenskproducerat och en gynnsam pristrend inom flera branscher.

Samhällsviktig verksamhet

Efter pandemins utbrott beslutade regeringen om att klassa livsmedelskedjan, inklusive primärproduktionen,
som en samhällsviktig verksamhet. Beslutet bekräftar jordbrukets viktiga roll och bidrar till en ökad framtidstro bland lantbrukare.

Svenskproducerat tar större marknadsandel

Konsumtionsbeteenden har förändrats under pandemin. Mer hemarbete, färre restaurangbesök och
stängda gymnasieskolor har gjort att en större andel av livsmedelsinköpen görs i detaljhandeln. Det stärker de senaste årens trend med ökade marknadsandelar för svenskproducerade livsmedel. Det bidrar till att 2020 har varit positiv för jordbrukare med djurhållning, undantaget äggproduktionen som har
haft en överproduktion i Sverige. Priserna på griskött och smågrisar har varit stabila på en betydligt högre nivå än  2019. Även nötköttspriset har varit högre än i fjol och bland de högsta inom EU. En bidragande orsak är att produktionsvolymerna på nötkött ännu inte återhämtat sig helt efter torkan 2018. Efterfrågan på svenskt kött överstiger utbudet. Inom EU har priserna för både gris- och nötkött varit lägre jämfört med 2019, efter en dämpad efterfrågan. Mjölkinvägningen i landet har varit den största sedan 2014 och priset i genomsnitt något högre än 2019. Inom växtodlingen var skörden något lägre än 2019, men den tredje största under de senast 25 åren. Spannmålspriserna har också varit höga, drivet av exempelvis ökad import i Kina och exportstopp i vissa länder.

Ökad digitalisering

Alternativa digitala mötesplatser för affärer, rådgivning och utbyte av erfarenheter efterfrågas allt mer. Kunderna väljer idag att möta banken digitalt i ökad utsträckning. Ett tydligare digitalt skifte märks även, men på annat sätt, för skogsägarna. Minskad efterfrågan på tidningspapper har pressat priserna på massaved och
den ökade e-handeln bidrar till att industrin ställer om delar av produktionen mot förpackningar.

Timmermarknaden har haft en mer positiv trend som en följd av ökad export

Prisutvecklingen på virkesmarknaden har, förutom svag efterfrågan på massaved, dämpats av stora lager som följd av angreppen av granbarkborre. Skadorna under året uppskattas vara de högst uppmätta i landet någonsin. Studier pekar på att angreppen väntas bli lägre under 2021.

Fokus på hållbarhet

Betydelsen av trygg livsmedelsförsörjning har aktualiserats genom pandemin, men under 2020 har
hållbarhet fått stort fokus även i andra sammanhang. EU-kommissionen har bland annat lyft fram hållbarhet i
förslagen kring taxonomi. Landshypotek Bank har varit kritisk till utformningen av delar av förslaget som rör
jord och skog, då det är oklart om regelverket verkligen bidrar till ett mer hållbart brukande samt att det skulle
innebära omfattande rapportering. En starkare konjunktur för jordbruket, med ökad framtidstro och det ökade intresset för säkra långsiktiga och hållbara investeringar, har gjort att intresset för att köpa lantbruksfastigheter är stort – i kombination med lågt utbud och låg ränta har värdeutvecklingen varit positiv.

Sammanfattningsvis har näringen ett bra momentum in i 2021 vad gäller såväl efterfrågan som producerade
volymer. Det visar även Landshypotek Banks Lantbrukspanel* där 8 av 10 tillfrågade större lantbruksföretagare har en positiv känsla i rollen som lantbrukare. Samma panel menar att inskränkningar och krångliga regler i ägande- och brukanderätten är de främsta hindren för utveckla verksamheten.

Texten är samanställd av Agneta Hjellström på Landshypotek Bank och finns även publicerad i Landshypotek Banks Årsredovisning 2020. 

* Landshypoteks Lantbrukspanel är en återkommande svarspanel med över 100 större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna svarar på frågor om vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna.

 

Läs mer

Drivkrafter och orosmoln för Sveriges lantbrukare

Läs mer
Läs mer

Vad är den största glädjen med att äga mark?

Läs mer
Läs mer

Finansiering av ditt första lantbruk, vilka frågor ställer banken?

Läs mer