Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 1 2021

Flera branscher inom jord och skog har haft en gynnsam start på året, efter ett 2020 som generellt varit positivt för de gröna näringarna. Efterfrågan på svenska livsmedel har fortsatt att öka och prisnivåerna är relativt goda för spannmål, oljeväxter, kött och mjölk.

Tudelad efterfrågan på skogsråvara

Finanspolitiska stimulanspaket har gjort att köpkraften har varit relativt god i konsumentledet. För träindustrin
har försäljningen till detaljhandeln ökat. Även exportmarknaden har utvecklats väl genom växande efterfrågan, trots en starkare krona, vilket har lett till högre priser på timmer.

Priserna för massaved är fortsatt låga. Det beror bland annat på det stora utbudet av massaved som en följd av granbarkborreangreppen. Den strukturellt långsiktiga trenden med minskad efterfrågan på grafiskt papper har stärkts under pandemin. Hygienartiklar och förpackningsrelaterade produkter visar däremot en positiv trend genom bland annat ökad e-handel och Kinas ekonomiska återhämtning

Goda förutsättningar inom växtodlingen

Generellt ser den stora arealen av höstsådda grödor bra ut utifrån god etablering och övervintring. En relativt
mild mars medförde att vårsådden kom igång tidigare än normalt i södra Sverige. I de norra delarna kan den
snörika vintern fördröja vårbruket. Logistikflödet med insatsvaror till säsongen har fungerat normalt.
2021 har inletts med fortsatt höga priser för spannmål och oljeväxter, även om trenden har varit något mer
dämpad i Sverige som en följd av en stark krona. Den höga prisnivån beror på att prognosen för de globala
lagren i förhållande till konsumtionen är relativt låga. Rysslands exportbegränsningar av spannmål driver
också prisutvecklingen, liksom högre oljepriser och logistikstörningar.

Utmaningar för verksamhet med fjäderfä

Årets inledning har tyvärr inneburit ett flertal utbrott av fågelinfluensa och utmaningar för de drabbade. Det
är en epizootisk sjukdom, vilket bland annat innebär att djurägare kan söka ersättning för en väsentlig
andel av sina kostnader. Utbrottet innebär störningar och begränsningar i produktionen utifrån bland annat
tillgången på djur. Priset för svenska ägg har därför stigit under kvartalet, efter en period av överskott. Marknaden och priserna på kyckling har varit stabil.

Positiv konjunktur för flera djurverksamheter

Marknaden för gris inom EU har under en längre tid påverkats av afrikansk svinpest. Under första kvartalet
steg priserna då EU:s export fortsatte att öka, trots Kinas importstopp från Tyskland och en produktionsökning inom EU. I Sverige har priset stabiliserats på en hög nivå, relativt tidigare år, men även jämfört med EU. Den svenska produktionen har ökat. Insatsvaror har dock stigit i pris under perioden.

Under kvartalet har nötköttspriserna stigit både i EU och Sverige, där Sverige har den högsta prisnivån med en stark efterfrågan. Till det kommer djurbrist efter torkan 2018 då det tar tid att återställa den produktionskapacitet som slaktades ut.

Mjölkinvägningen har en fortsatt positiv utveckling i landet. Avräkningspriset steg under senare delen av
kvartalet, drivet av en stark global efterfrågan.

Ökad investeringsvilja inom jordbruket

Efterfrågan på svenska livsmedel har fortsatt att stärkas. Konjunkturen är positiv och investeringsviljan ökar
bland jordbrukare, vilket är glädjande. Det syns i princip uoavsett näringsinriktning, undantaget fjäderfän. Priset för jord och skogsfastigheter stiger och intresset för att köpa är stort. Låga kapitalkostnader i rådande ränteläge är också en bidragande faktor.

Sammanfattningsvis är det mycket som ser bra ut och det finns en positiv underliggande trend inom svenskt
jord och skogsbruk. På kort till medellång sikt ser vi inte att denna bild kommer att förändras i stort.

Omvärldsspaningen är gjord av Agneta Hjellström på Landshypotek Bank och publiceras även i Landshypotek Banks delårsrapport för Q1 2021.