Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2021

För svenska jordbrukare och skogsägare har det andra kvartalet i mångt och mycket präglats av optimism. Trender, väder och omvärldsfaktorer har gett medvind, även om verksamheter med fjäderfä har haft utmaningar samtidigt som politiska diskussioner väcker frågor inom
näringarna.

Positiv konjunktur för landets skogsägare

Konjunkturen för landets skogsägare har stärkts under kvartalet. Skogsägarna bedömer också att situationen
kommer att förbättras under de närmaste månaderna. Enligt en mätning från LRF har optimismen ökat för
tredje kvartalet i följd; främst efter en positiv prisutveckling för timmer och massaved – och till historiskt höga
nivåer på timmer. Skogsindustrin har utvecklats starkt med god efterfrågan, begränsningar på utbudssidan och stigande priser på framförallt timmer.

En svagare uppgång har skett för massaved efter en längre period med fallande priser. Den inhemska efterfrågan är stor, liksom på exportmarknaden. Konjunkturinstitutets barometrar för trä-, respektive massaindustrin, visar på mycket starkare värden än normalt.

Tidiga prognoser för årets angrepp av granbarkborre tyder på att skadorna kan bli något lägre än 2020. Orsakerna är bland annat en sval vår och en naturlig minskning av populationen av granbarkborre och dess skadeverkningar på grund av större regnmängder det senaste året.

Gynnsam säsong för växtodlingen

Priserna på spannmål och oljeväxter har varit relativt höga, men volatila under kvartalet. Underliggande finns
en bedömning av att utgående lager av spannmål och oljeväxter är förhållandevis låga i jämförelse med tidigare år. Tillsammans med logistikstörningar bör det leda till goda priser.

Årets skörd förväntas bli förhållandevis bra i Sverige som helhet. Rekordstora höstsådda arealer med god status bäddar för det. Kall och riklig nederbörd under våren i delar av södra Sverige har dock medfört en sen och besvärlig vårsådd med sämre uppkomst på många håll.

Ökade marknadsandelar för animalieprodukter

Prisutvecklingen för animalieprodukter är positiv och efterfrågan ökar. Exporten från EU har förbättrats, vilket
bidragit till den positiva pristrenden. I Sverige har avräkningspriset på mjölk höjts under kvartalet. Avräkningspriset för gris och nötkött, där Sverige har den högsta nivån inom EU, är stabil och hög.

Svenska animalieprodukter fortsätter att ta marknadsandel på den inhemska marknaden. Pandemin med
ändrade konsumtionsmönster har förstärkt utvecklingen. I vår undersökning om vad hushållen gjort mer
av i hemmen under pandemin svarar en stor andel att de lagat mer mat och bakat. Konsumenten köper då en
större andel av livsmedlen i detaljhandeln och gör där ett aktivt val och köper svenska livsmedel i större utsträckning än tidigare.

Fortsatt utmaningar för verksamheter med fjäderfä

Verksamheter med fjäderfä har haft utmaningar till följd av fågelinfluensan. Utbrotten blev färre när värmen kom. Inga nya fall har konstaterats sedan i april. Däremot har tidigare utbrott medfört en brist på djur och att flera företag haft svårare att planera produktionen, men eftersom produktionen har korta cykler väntas kapaciteten återgå till det normala inom ett par månader. Över lag verkar drabbade producenter klara sig väl genom sitt kunnande och goda försäkringsskydd.

Politiska diskussioner och beslut

Det finns ett starkt politiskt intresse för näringarna inom flera områden, som exempelvis företagande, sysselsättning, hållbarhet och livsmedelsförsörjning. Under kvartalet har flera politiska diskussioner väckt frågor. Hit hör bland annat skogspolitiken och äganderätten.

Under kvartalet har även EU-kommissionens slutliga taxonomiförslag för hållbara investeringar kommit. Delarna som rör skogsbruket har kritiserats av Landshypotek, bland annat i ett antal debattartiklar. Enligt bankens bedömning är förslaget negativt för såväl kunder som den svenska skogsindustrin och klimatet. Den nytta som det svenska skogsbruket bidrar med tas inte tillvara till fullo.

Beslut har också fattats om den kommande jordbrukspolitiken inom EU. Nu kan processen börja för den
nationella tillämpningen, vilken gäller från och med januari 2023.

Positiv stämning i en bransch som agerar långsiktigt

Landshypotek ser i grunden en ökad optimism och investeringsvilja inom jord och skog. Investeringar är
nödvändiga för en långsiktig och hållbar produktion. Markpriserna ökar kraftigt på de flesta håll i landet. Stor
kapitaltillgång i kombination med låga räntor skapar utrymme för förvärv.

 

Omvärldsspaningen är gjord av Agneta Hjellström på Landshypotek Bank och publiceras även i Landshypotek Banks delårsrapport för Q2 2021 (pdf).