Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 2 2022

Den globala livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar. Samtidigt krävs en grön omställning i samhället. De gröna näringarna är kapitalintensiva och har sett ökade kostnader i form av insatsvaror och ökade energipriser, vilket delvis redan har slagit igenom i konsumentleden, med en till synes ökad förståelse och acceptans av de högre priserna. I nuläget, och om väderförhållandena är gynnsamma, kan 2022 trots allt bli relativt bra. Men risknivån stiger med högre kapitalkostnad och mer prisvolatilitet.

Långsiktigt perspektiv trots oro i omvärlden

Osäkerheten i omvärlden har lett till olika ageranden globalt. Flera länder och aktörer har byggt upp lager.
Andra inför exportbegränsningar. Utbudsunderskottet driver prisbilden uppåt på såväl insats- som avsaluvaror. Bristen och priset på gödning kan ge avsevärda negativa effekter på den samlade produktionen. Sammantaget gör det att produktionen av jordbruksvaror minskar i större exportländer. Torka i delar av Nordamerika och Europa försämrar förutsättningarna ytterligare.

För det svenska lantbruket har oron kring marknadsutvecklingen dämpats, jämfört med föregående kvartal.
Tillgången på arbetskraft från Östeuropa har varit bättre än förväntat. Höjda priser på flera jordbruksprodukter mildrar det höga kostnadsläget och produktionen är relativt normal för säsongen. Ytterligare matprishöjningar väntas under hösten. Med näringens långsiktiga perspektiv är verksamhetsplaneringen inför kommande säsong i full gång. Majoriteten kommer att fortsätta sin produktion som vanligt, med hänsyn till marknadsläget och vädermässiga variationer. Men fler kommer att avveckla sin verksamhet tidigare än planerat, vilket redan nu märks i en ökning av antalet generationsskiftespropåer. Andra skjuter på större investeringar i avvaktan på en stabilare marknadssituation.

God efterfrågan på svensk skogsråvara

Sågade trävaror, massa och papper har en god efterfrågan som hittills inte har påverkats av lägre global tillväxt och högre ränteläge. Givet konjunkturutvecklingen är det rimligt att anta att byggverksamhet minskar, vilket kan påverka  skogsråvarupriserna. Exporten av svenska skogsprodukter har ökat till följd av kriget i Ukraina och sanktioner mot Ryssland. Kapacitetsbrister och granbarkborreskadad skog i Europa har förstärkt den utvecklingen. Höga kostnader gör samtidigt att resultatet hålls tillbaka för skogsägare.

Även i Sverige fortsätter utmaningarna med angrepp av granbarkborre. Skogsstyrelsen bedömer att skadorna kan bli omfattande i år och flyttas längre norr ut i landet.

Gynnsamt väder för grödorna

Jordbruksverkets statistik visar att andelen åkermark, okänt vilken, som inte brukas i år är 12 procent högre än genomsnittet, jämfört med föregående treårsperiod. Jordbrukare, kundansvariga på Landshypotek och
växtodlingsrådgivare rapporterar att höstsådda grödor till viss del är nedsatta och lokalt utvintrade efter den
tuffa vintern. I de västra delarna av landet är läget mer normalt. Gynnsamt väder under våren och försommaren var positivt för vårsådden och alla grödors utveckling. Tidiga prognoser för vallskörden visar på normal till god volym och bra energiinnehåll.

Investeringar för hållbar utveckling

Flera åtgärder och initiativ tas för att förbättra lantbruksföretagens motståndskraft. Animalieproducenter utvecklar sin strategi för att effektivisera och säkra tillgången på foder, andra investerar i lagringskapacitet och solenergi för att minska sin sårbarhet för stigande priser och öka handlingsalternativen. Branschaktörer påskyndar sökandet efter fler alternativa leverantörer och försörjningskedjor för råvaror och produkter för de gröna näringarna.

Från politiskt håll är trygg livsmedelsförsörjning högt på agendan. Energipriserna, sårbarheten i energiförsörjningen och klimatförändringarna gör att den gröna omställningen prioriteras högre. Bland annat har det beslutats om ett krisstöd på totalt 3,1 miljarder kronor. En utredning har tillsatts för att ta fram ett åtgärdsförslag för att utveckla biodrivmedel baserade på svenska råvaror. Ytterligare exempel är initiativ för investeringar i och underhåll av vägnät på landsbygden.

Skog- och jordbruksmark attraktiv

Orolig omvärld och stigande inflation gör att jordbruks- och skogsmark av många ses som långsiktiga och
attraktiva placeringar. Prisbilden bedöms bli stabil, men omsättningen av fastigheter tycks minska. Den gröna
omställningen bidrar också till intresset för att investera i jord och skog. Att några väljer att tidigarelägga avvecklingen av sina verksamheter som följd av rådande osäkerhet påskyndar också strukturutvecklingen inom jord- och skogsbruket. Denna utveckling har även en annan sida. Hos Landshypotek märks tydligt trenden att fler vill flytta till landet och bosätta sig på mindre lantbruksfastigheter.

Omvärldsspaningen är gjord av Agneta Hjellström på Landshypotek Bank och publiceras även i Landshypotek Banks delårsrapport för Q2 2022.

Läs mer

Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 2 2022

Läs mer
Läs mer Man framför gul port på röd lada

Regenerativt jordbruk - ur en lantbrukares perspektiv

Läs mer
Läs mer Bilväg genom skog

Skogsbilvägar, en framtida investering!

Läs mer