Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 3 2021

På finansmarknaderna finns en oro för bakslag i den ekonomiska återhämtningen. Räntorna för kund och på marknaden har fortsatt att vara historiskt låga under kvartalet . 

Under kvartalet har spridningen av deltamutationen fortsatt att vara en utmaning för den ekonomiska återhämtningen. På finansmarknaderna har det funnits en oro för stigande inflation på grund av stigande energipriser och råvarubrist. Nivån på de långa räntorna har ökat inflationsoron och börser har haft en svagare utveckling utifrån risken för bakslag för den ekonomiska återhämtningen. Centralbankerna har än så länge inte oroats speciellt av inflationen utan har sett den som temporär och att den troligen faller tillbaka när ekonomin helt och fullt återhämtar sig efter pandemin.

Centralbankernas expansiva penningpolitik har haft en positiv effekt på räntorna, vilket har lett till lägre finansieringskostnader för banken och lägre räntor för våra kunder. Framåtblickande indikatorer, som inköpschefsindex och investerares bild, som speglas i sentimentsindikatorer, har sjunkit tillbaka i Europa och USA, men är kvar på relativt höga nivåer och visar fortsatt på ekonomisk återhämtning. Makrobilden i Sverige är fortsatt stark med en stabilare arbetsmarknad, fortsatt höga inköpschefsindex och stigande huspriser.

Kvartalet globalt

USA:
I USA skapades i augusti 235 000 nya jobb – klart lägre än väntat och den sämsta siffran på sju månader. Arbetslösheten fortsätter dock att sjunka, nu till 5,2 procent.  Inköpschefsindex för industrisektorn var oförändrad i augusti jämfört med juli. För tjänstesektorn sjönk inköpschefsindex till 60,7 i september från 61,1 i augusti.

President Biden vill fortsätta att stimulera ekonomin och kämpar med att få igenom ett infrastrukturpaket. USA:s centralbank har lämnat styrräntan oförändrad under kvartalet. Den expansiva penningpolitiken har legat kvar, men man har sagt att nedtrappningen av obligationsköpen börjar närma sig. Samtidigt varnas det för att den ökade spridningen av deltavarianten utgör en risk i närtid. Centralbankens prognos är att arbetsmarknaden tar sig och att ekonomin är på väg att förbättras. Inflationsuppgången ses som övergående.

Europa:
Inköpschefsindex i Europa sjönk under kvartalet, från 60,2 i juli till 58,6 i september. ZEW-index, som mäter tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, sjönk något mer än väntat i september. Brist på halvledare till bilindustrin och resursproblem i byggindustrin har bland annat påverkat framtidsförväntningarna. Arbetslösheten i Europa sjönk till 7,5 procent i augusti. Europeiska Centralbanken (ECB) lämnade räntorna oförändrade under kvartalet och har signalerat att obligationsköpen kommer att dras ned gradvis, men någon vidare klarhet i vad det innebär har inte lämnats. ECB reviderade upp tillväxtutsikterna för 2021 något medan de hölls oförändrade för 2022 och 2023. Banken upprepade också att inflationen är tillfällig och att utsikterna på medellång sikt är mer dämpade.

Kvartalet i Sverige

I Sverige föll konjunkturinstitutets barometerindikator tillbaka något i september, till 119,9 från 120,6 i augusti. Nivån pekar fortsatt på ett mycket starkare konjunkturläge i ekonomin än det historiska snittet. Detaljhandelns indikator steg med 4,9 enheter medan tillverkningsindustrin föll tillbaka med 1,9 enheter. Bostadspriserna i augusti steg med 1,6 procent och med 13,3 procent på årsbasis. Inköpschefsindex i industrisektorn sjönk till 64,6 i september, från 60,1 i augusti. Även om tredje kvartalet avslutades starkt är det en nedgång med 3,4 enheter jämfört med andra kvartalet. Den nedåtgående trenden tyder på att expansionen i industrin har tappat fart under de senaste månaderna samtidigt som utbudsbrister och leveransstörningar blivit en allt större utmaning för industrin.

I augusti var arbetslösheten i Sverige 8,5 procent. Arbetsmarknaden är svårtolkad för tillfället då SCB har
gjort om sin beräkningsmetod, därför görs ingen jämförelse med motsvarande månad 2020. Antalet sysselsatta motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,2 procent. Riksbanken har lämnat reporäntan oförändrad under kvartalet. Precis som för resten av centralbanksvärlden, fortsätter Riksbanken att hävda att inflationsuppgången är tillfällig. Riksbanken vill se inflationsprognoser en bra bit över målet i slutet av prognosperioden innan man kan tänka sig att signalera att en räntehöjning är på gång.

Riksbankschefen anser att inflation över 2 procentmålet en tid framöver inte är något stort problem sett
mot bakgrund av att inflationen under de senaste 20 åren i snitt legat på 1,5 procent. 

Ränteläget är historiskt lågt visar SCB i finansmarknadsstatistiken från september, där bankkunderna även fortsatt möts av liten skillnad mellan bundna och rörliga räntor.

Omvärldsspaningen är gjord av Åsa Pripp på Landshypotek Bank och publiceras även i Landshypotek Banks delårsrapport för Q3 2021.