Utvecklingen på finansmarknaderna: Kvartal 2 2021

Vaccineringen mot covid-19 har fortsatt i hög takt världen över. Makrobilden i Sverige är fortsatt stark, med en stabilare arbetsmarknad, stigande inköpschefsindex som har nått rekordnivåer samt stigande huspriser.

Världen öppnar upp och ekonomin följer med

Under kvartalet har vaccineringen mot covid-19 fortsatt i hög takt världen över. Smittspridningen är fortfarande problematisk på grund av nya mutationer. Finansmarknaden har utöver detta sett en dragkamp mellan ”öppningsoptimism” och inflationsoro.

I USA försöker president Biden få igenom ytterligare ett stimulanspaket, denna gång med sikte på infrastruktur. Efter att ha legat stilla och avvaktat nya signaler från centralbankerna om att penningpolitiken ska bli mindre expansiv, har räntorna sjunkit tillbaka något under kvartalet.

Marknaden har haft en tilltagande oro för inflation efter stigande råvarupriser, men än så länge känner sig centralbanker nöjda med situationen och välkomnar till och med högre inflation.

Framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex och sentimentsindikatorer har legat kvar på höga
nivåer och visar fortsatt på återhämtning. Makrobilden i Sverige är fortsatt stark, med en stabilare arbetsmarknad, stigande inköpschefsindex som har nått rekordnivåer samt stigande huspriser. Centralbankernas likviditetsstödjande åtgärder håller kvar interbankräntor på låga nivåer.

Relativt stabilt i USA

Minskad smittspridning och en stor del av befolkningen fullt vaccinerad mot covid-19 gav i maj ett rejält lyft
på USA:s arbetsmarknad. Det skapades över en halv miljon nya jobb, vilket är mer än dubbelt så många som
i april, men färre än vad analytiker hade räknat med. Inköpschefsindex för såväl den amerikanska industrisektorn som tjänstesektorn steg marginellt i maj, jämfört med april, vilket vittnar om stabila nivåer och
att återhämtningen är på gång. På den amerikanska centralbankens möte i juni presenterade man en ljusare
bild av USA:s ekonomi.

Även stabilt i Europa

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i Europa var under kvartalet oförändrade, medan tjänstesektorn
steg till 55,1 från 50,5. Tillväxten i den privata sektorn i euroområdet ökade markant i maj när pandemirestriktionerna minskade.

ECB lämnade räntorna oförändrade under kvartalet. Den europeiska centralbanken signalerade att man inte
har några planer på att minska sina obligationsköp. Trots något ljusare tillväxtutsikter är inflationsutsikterna på medellång sikt fortsatt svaga och banken lämnar dörren öppen för ytterligare lättnader. ECB-chefen förtydligade att nuvarande takt av obligationsköp ska fortgå till åtminstone september och att det viktiga är att de finansiella förhållandena inte stramas åt.

Rekordstark svensk konjunktur

I Sverige fortsatte konjunkturinstitutets barometer att slå rekord. Barometerindikatorn i maj steg till 119,3, vilket är den högsta nivån som någonsin uppmätts. Konjunkturen var mycket stark i alla sektorer utom bygg och tjänstesektorn där den ”bara” är stark.

Även hushållens framtidstro är på klar uppgång, från 103,6 i april till 112,3 i maj. Stigande bostadspriser har
under våren uppmärksammats i media – ökningen var i maj 1,5 %, på årsbasis 17,9 %. Däremot sjönk inköpschefsindex i industrisektorn, från 69,0 i april till 66,4 i maj. Trots nedgången visar det att den starka industrikonjunkturen består, även om ökade utbudsbrister kan bli en större utmaning längre fram. Inköpschefsindex för tjänstesektorn ökar, från 66,6 i april till 71,7 i maj. Det är den högsta nivån i indexets drygt 15-åriga historia.

Riksbanken har under kvartalet lämnat reporäntan oförändrad. Bedömningen är att återhämtningen i den
svenska ekonomin är på god väg, att kostnadstrycket stiger relativt långsamt och att det dröjer innan inflationen mer varaktigt är nära målet på 2 procent. Direktionen anser att det krävs en fortsatt expansiv penningpolitik de kommande åren för att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet.


Utvecklingen på finansmarknaden under jan-mars är sammanställd av Åsa Pripp på Landshypotek Bank och finns också återgiven i Landshypotek Banks delårsrapport för första kvartalet 2021 (pdf).