Utvecklingen inom jord och skog: Kvartal 4 2020

Året avslutas positivt för många jord- och skogsbrukare som generellt inte drabbats av pandemin i samma utsträckning som företagare i många andra branscher. Utsikterna är goda genom det stora intresset för grönt, närproducerat och hållbart. Högre priser syns också på
flera marknader, vilket ger en positiv framtidstro.

Blandad konjunktur för skogsägare

Virkesmarknaden har påverkats både av pandemin och omfattande granbarkborreangrepp. Skadorna, som
uppskattas vara de största som någonsin uppmätts i landet, har lett till ökad avverkning. Inom trävaruindustrin
har efterfrågan stärkts de senaste månaderna med en positiv orderingång, där det ökade hemmasnickrandet
bland annat bidrar. Andra länders nedstängningar och minskade produktion gör att Sverige har tagit andelar på exportmarknaden. För massa- och pappersindustrin har orderingången däremot varit sämre. Ökad avverkning, stora lager och sämre avsättning, kombinerat med en starkare krona, pressar priserna på massaved. Angreppen av granbarkborre och den blöta hösten har gjort det svårt att få tag i avverkningskapacitet. Begränsningarna har varit mest märkbara för mindre skogsägare.

Fördelaktigt läge för växtodlingen

Inom växtodlingen har utvecklingen varit gynnsam. Efter en tidig och stor inhemsk skörd har prisnivån varit stabil på en hög nivå. En rekordstor höstsådd med god etablering ger också ett fördelaktigt läge. Höstsådd gröda är mer högavkastande och torktålig.

Starkare animalieproduktion

Inom mjölk- och nötköttsproduktionen är utvecklingen positiv med en god återhämtning efter torkåret 2018.
Avräkningspriserna har höjts, fodertillgången är stabil och produktionskostnaderna har sänkts. För mjölkproducenterna fortsätter den starka produktionsökningen. På grund av pandemin har marknaden för kyckling påverkats negativt inom EU, med minskad efterfrågan och prisfall. Stängda skolor och färre restaurangbesök har bidragit till att priserna under sista kvartalet varit drygt två procent lägre jämfört med genomsnittet de tre senaste åren. Efterfrågan på kyckling i Sverige har däremot ökat.

Grisköttsmarknaden påverkas fortsatt starkt av den afrikanska svinpesten. I Sydostasien infördes importförbud av tyskt griskött i september efter konstaterat utbrott där. Effekten har varit stor inom EU med prispress det sista kvartalet. Priserna har därefter legat cirka 30-40 procent lägre än motsvarande period föregående år. I Sverige har pristrenden däremot varit mer stabil och priserna har legat cirka 10 procent högre än motsvarande period föregående år.

Svenskproducerat tar större marknadsandel

Konsumenttrenden, med ökad medvetenhet om hållbara val som bland annat märks i att fler väljer svenskproducerat, fortsätter att stärkas. Jordbruksverkets statistik visar att marknadsandelen ökade med 2,5 procent för nötkött, 6,2 procent för griskött och 7,6 procent för kyckling. Färre restaurangbesök har gjort att livsmedelsinköpen i detaljhandeln har ökat, vilket också gynnar svenskproducerade animalieprodukter.

God efterfrågan på lantbruksfastigheter

Under de senaste månaderna har utbudet av lantbruksfastigheter varit förhållandevis litet. Efterfrågan bedöms vara fortsatt god och SCB:s statistik indikerar en fortsatt positiv prisutveckling för hela riket. Förbättrade branschtrender bidrar till prisutvecklingen. Det speglas även i Landshypotek Banks Lantbrukspanel där 8 av 10 har en positiv känsla i rollen som lantbrukare. Inom de närmaste
åren planerar paneldeltagarna att främst investera i större ombyggnader eller underhåll och när de blickar
framåt ser över hälften att deras gård kommer att ha större markareal. Det ger nya finansieringsbehov där en
kunnig partner att diskutera lösningar med efterfrågas.

Sammanfattningsvis har det sista kvartalet varit bra för de gröna näringarna, trots pandemi, djursjukdomar i 
omvärlden och insektsangrepp. Efterfrågan på svenskproducerade livsmedel har stärkts, liksom intresset
för hållbara produktionsmetoder och investeringar i lantbruksfastigheter.

 

Läs mer

Vad är den största glädjen med att äga mark?

Läs mer
Läs mer

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer
Läs mer

Så finansierar du skogen

Läs mer
Läs mer

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

Läs mer