"Vi borde producera mer mat i Sverige"

Vi tog en kaffe med Martin Kihlberg som arbetar som Hållbarhetschef på Landshypotek Bank för att bättre förstå hur banken arbetar med hållbarhet och hur hållbarhetsfrågor påverkar bankens verksamhet.

Det känns som att hållbarhet får större plats inom bank-och finansvärlden, stämmer det?

Absolut, det stämmer. Hållbarhet är något som har blivit betydligt mer uppmärksammat i finansvärlden den senaste tiden. Det tycker vi på Landshypotek är väldigt roligt då det är helt naturligt för oss och våra kunder, och något som vi har haft på agendan sedan 1836. Vi ägs av våra kunder inom jord och skog genom en ekonomisk förening och vårt övergripande syfte är att bidra till konkurrenskraftig finansiering för svenskt lantbruk, så att vi alla kan njuta av välskötta skogar, öppna landskap och närproducerad mat.

Hållbarhet, hur ser du på det?

Hållbarhet är ett begrepp som tyvärr har använts lite slarvigt de senaste åren. Men oavsett så är vi många som inser att det är viktigare än någonsin att prata om och arbeta med hållbarhetsfrågor för att få företag långsiktigt hållbara på riktigt.

Hållbarhet, eller ESG som det ofta kallas, är ett omfattande begrepp som också går att tolka på många olika sätt. De områden som behöver vara i balans och som varje företag aktivt ska jobba med är ekonomi och styrning, det sociala perspektivet samt miljö och klimat.

Hur jobbar Landshypotek med det ekonomiska perspektivet och styrning?

Genom att vi är en bank och bedriver tillståndspliktig verksamhet så är ordning och reda, det vill säga styrningsdelen, centralt i allt vi gör. Vi har tydliga och omfattande regelverk för bland annat kreditgivningen. Där är trygghet och transparens för våra kunder a och o. Att ta ett lån till sin bostad eller lantbruksföretag är en stor affär för de flesta. Det är vår uppgift som bank att få våra kunder att känna sig trygga och att våra kunder förstår vilka avtal de går in i.

Genom vår affärsmodell har vi också ett sunt avkastningskrav på Landshypotek. Detta är något som vi hoppas att även våra bolånekunder känner av. Vi har ju ett större syfte än att bara maximera avkastningen i banken.

Hur ser ni på det sociala perspektivet?

Det är superviktigt. När vi pratar om det sociala perspektivet utgår vi ifrån våra kunder, som vi ofta har en lång relation med. Inte minst inom jord och skog där vi ofta följer med våra kunder från generation till generation när fastigheter går i arv. Där har vi som bank en viktig roll för att få båda generationer att känna sig trygga utan att behöva känna oro för finansieringen.

Något som kan vara intressant att veta är att det på grund av den jordförvärvslag som vi har i Sverige oftast är en fysisk person, alltså inte ett företag, som äger själva marken som utgör grunden för lantbruksföretaget. Det innebär även att det är en enskild individ som har det personliga betalningsansvaret på belopp som kan uppgå till flera hundra miljoner kronor. Det är ganska unikt för just lantbruket. Det är något som är viktigt för oss att ta med och vara ödmjuka inför.

Men för bankens andra kunder då?

En viktig del är att vi på riktigt tittar utanför storstäderna. För oss är det en självklarhet att man ska kunna leva och bo i hela landet. Vi försöker vara med och göra det möjligt att bo och bedriva företag utanför storstäderna vilket skapar jobb och livskvalitet.

Den hetaste frågan känns ju som miljö-och klimatfrågan för en hållbarhetschef, håller du med?

Både ja och nej skulle jag säga. Det handlar verkligen om att se på helheten och alla delar som gör en verksamhet hållbar över tid. Men ja, klimatfrågan är självklart väldigt aktuell och viktig. För vår del handlar det mycket om att värna, utveckla och sprida kunskap om det svenska jord-och skogsbruket, som är en del av klimatlösningen skulle jag säga.

Kan du utveckla det, hur är det en del av lösningen?

För det första så är skogsbruket en klimatpositiv verksamhet som binder koldioxid. Det ska vi värna och utveckla tillsammans med landets hundratusentals skogsägare. Med ett modernt skogsbruk så uppstår två positiva klimateffekter – dels är skogen en kolsänka medan den växer och när träden är avverkningsbara kan virket ersätta andra material så som stål och plast vilket ger ytterligare en positiv effekt genom substitution. Restprodukterna från skogen är också viktiga i att framställa biobränslen.

Det svenska lantbruket står sig starkt i konkurrens med andra länder. Vi har mycket bra naturliga förutsättningar för ett resurseffektivt lantbruk med en naturligt god tillgång till vatten och ett lagom varmt klimat. Dessutom är djurvälfärd något som står högt på den svenska lantbrukarens agenda vilket också kan ses i de låga antibiotikanivåer som Sverige har. Vi är faktiskt bäst i klassen vilket är ett tydligt tecken på friska djur som mår bra.

Borde vi inte producera mer mat i Sverige då?

Jo, det borde vi absolut med tanke på de fina förutsättningarna vi har. Nästan varannan tugga som en svensk konsumerar idag är producerad utanför Sverige. Så vi kan definitivt bli bättre genom att välja svenskproducerat i matbutiker och på restauranger. På så sätt kan vi även öka incitamenten för svenska lantbrukare att fortsätta utvecklingen till mer hållbara brukningsmetoder och öka avkastningen utan att lämna större avtryck på miljö och klimat.

Vi har under det här annorlunda året med en pågående pandemi också sett en ökad efterfrågan på svenskproducerad mat och en ökad diskussion om Sveriges självförsörjningsgrad. När konsumenter handlar själva väljer de i högre grad svenskproducerad mat än vad restaurangerna gör. Den trenden hoppas jag verkligen håller i sig.

Om vi kikar utanför våra gränser, hur påverkas Landshypotek av det som händer inom EU och de klimatfrågor som drivs därifrån?

Vi påverkas som alla andra finansiella aktörer direkt av det som händer inom EU. Att ställa om de finansiella flödena är en väldigt aktuell fråga där vi inom de kommande åren kommer få flera nya regelverk och färdplaner. Målet är att skifta de finansiella flödena så att verksamheter som är långsiktigt hållbara gynnas medan finansiering av klimatnegativa verksamheter blir dyrare. Det blir därför viktigt för oss som bank att ha dessa frågor högt upp på agendan så att vi kan vara med och bidra till den finansiella stabiliteten och den gröna omställningen.

Kaffet är slut - stort tack för pratstunden, Martin!

Martin Kihlberg

Vi hade så trevligt och hann inte riktigt med allt. Så vi tog en påtår, ta del av den här.


All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) , med tillhörande nationell följdlagstiftning, samt i övrigt tillämplig dataskyddslagstiftning. För ytterligare information om Bankens behandling av personuppgifter, se landshypotek.se/personuppgiftshantering.

Läs mer

Svenskt jord- och skogsbruk står sig väl i en klimatkontext

Läs mer
Läs mer Kajsa Wejåker med hund på åker

"Hållbarhet för mig är att bruka jord och skog och ta ansvar för hela landets utveckling"

Läs mer
Läs mer

"Jag låter skogen styra åtgärderna, mer än dagens plånbok"

Läs mer