Vy över en mjölkgård

Utvecklingen inom jord och skog under 2023

Investeringarna i lantbruksföretagarnas verksamheter minskade under 2023 som en följd av högre kostnader, volatila priser och en väsentligt sämre skörd än normalt på många håll i landet. Mer kraft prioriterades i stället på effektiviseringar och olika strategier för att möta framtida utmaningar och ta vara på det ökande intresset för svenska livsmedel och lantbrukets bidrag till den gröna omställningen. Trots en historiskt svag kredittillväxt inom lantbruket har Landshypotek stärkt positionen som den ledande banken i utlåningen till lantbruksfastigheter
och lagt extra vikt på att vara tillgängliga och en trygg partner i en orolig tid.

Ogynnsamma väderförhållanden och höga kostnader för säsongens växtodling bidrog till ett lägre resultat för
alla produktionsgrenar inom jordbruket. Främst var det växtodlare som pressades av svag lönsamhet. Skörden var betydligt lägre och kvaliteten sämre än under ett normalår. Omsättningen i växtodlingen minskade också som följd av lägre avsalupriser på grund av den sämre spannmålskvaliteten och fallande världsmarknadspriser. Priset på flera insatsvaror var lägre under året, men den totalt sett höga kostnadsnivån och den lägre omsättningen pressade växtodlarnas resultat. Variationen har dock varit stor mellan olika företag och över landet. Särskilt utmanande har den varit lokalt i Mälardalen och Örebro län.

Svagare resultat för animalieproducenter

Slaktvolymen var lägre inom grisproduktionen, vilket bidrog till svagare omsättning trots något högre pris.
Höga kostnader under året och en sämre egenproducerad skörd av foderspannmål bidrog också till att
resultatet var något svagare jämfört med föregående år. Liknande utveckling hade kycklingproducenter. Äggproducenter påverkades också av lägre spannmålsskörd, men det som särskilt präglade året var obalansen på den svenska äggmarknaden efter salmonellautbrott hos en större producent som medförde ett stort underskott på ägg och kraftigt höjda avräkningspriser.

För många mjölkproducenter medförde det besvärliga vädret också ökade foderkostnader när vallskörden var
sämre än normalt. Tillsammans med stigande räntekostnader och en hög generell kostnadsnivå försämrades
resultatet under 2023. Omsättningen minskade, trots högre produktion, efter att mjölkpriserna föll kraftigt
under första halvan av året. För nötköttsproducenter var resultatet mer stabilt.

Skogen står stark

Till skillnad från jordbrukarna hade skogsägarna ett mycket gynnsamt 2023. Efterfrågan på rundvirke var
god, drivet av låga lagervolymer, den svaga svenska kronan och lägre konkurrens från Ryssland, Belarus
och Centraleuropa. Höga energipriser stärkte också efterfrågan på flis. Priserna på timmer, massaved och
flis har stigit och förbättrat rotnettot. Kostnaderna för skogsskötsel och drivning har stigit, men har mer än väl
kompenserats av högre rundvirkespriser. Den till stora delar svala och regniga sommaren bidrog till att angreppen och skadorna av granbarkborre minskade. Vädret gjorde dock att det uppstod större stormfällningar lokalt i samband med ovädret i augusti samt skador på skogsbilvägar med ökade underhållskostnader som följd.

Svårare att räkna på investeringar

Årets volatila priser, stigande räntor och oro i omvärlden har ökat riskerna i lantbruksföretagen och gjort det
svårare att räkna på investeringars lönsamhet och hur de ska prioriteras. Färre fastighetsköp har skett och
till lägre priser i vissa delar av landet. Höjda räntor och högre inflation minskade antalet köpare. De köp som
gjordes skedde främst mellan grannfastigheter. Säljarna avvaktade också konjunkturen.

Färre nyinvesteringar i djurstallar gjordes. För att på kort sikt hålla uppe kassaflödet märks också något färre reinvesteringar i maskiner och inventarier. I stället prioriterades energieffektiviseringar och energiproduktion.

Vikten av ett starkt svenskt lantbruk har stärkts

Trots det tuffa året för många lantbrukare finns en god framtidstro. Att efterfrågan på svenskproducerade
livsmedel håller i sig, trots svagare konjunktur för hushållen, är ett exempel på den tillväxtpotential som
finns. Med samhällets utmaningar de senaste åren har lantbruket också hamnat högre upp i folks medvetande
och på den politiska dagordningen. Allt fler har insett att det allra mest livsnödvändiga inte är en självklarhet.
Livsmedelsförsörjningen är något som behöver säkras. För att vi ska ha mat på bordet är ett livskraftigt lantbruk grundläggande. Det gäller även den så viktiga rollen i den gröna omställningen. Det ger en positiv injektion för landets lantbruksföretagare.

I Landshypotek Banks senaste Lantbrukspanel anser mer än hälften av de 100-talet produktionslantbrukare
som ingår i den att de trots årets utmaningar verkar inom en framtidsbransch.

Utvecklingen inom jord- och skogsbruket under 2023 är sammanställd av Agneta Hjellström på Landshypotek Bank och finns också återgiven i Landshypotek Banks Årsredovisning 2023 (pdf). 

Relaterade artiklar

Läs mer Flygbild över bostadsområde

Det kännetecknar finansmarknaderna under 2023

Läs mer
Läs mer Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening

Föreningens ordförande om 2023 och vägen framåt

Läs mer
Läs mer Familjen Indebetou på sin gård

Vi motiveras av att göra det vi redan gör ännu bättre

Läs mer